REGULAMIN KINA SŁOŃCE

Regulamin określa zasady korzystania z Kina „Słońce” działającego w strukturach Wieruszowskiego Domu Kultury.
Jego celem jest zapewnienie sprawnej obsługi widzów oraz umożliwienie bezkonfliktowego i przyjemnego przebywania w naszym kinie.

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Zakupienie biletu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie niniejszego regulaminu.
 2. Wstęp do sali jest możliwy za okazaniem ważnego biletu. Niedozwolone jest wchodzenie na salę kinową przed skontrolowaniem biletu.
 3. Bilet ważny jest na wyznaczoną datę, godzinę, seans i miejsce.
 4. Bilety oraz paragon należy zachować do końca trwania seansu do ewentualnej ponownej kontroli.
 5. Klient ma obowiązek sprawdzić zakupiony bilet przy kasie kina. Po odejściu od kasy reklamacje nie będą uwzględniane.
 6. Pracownik obsługi ma prawo wyprosić klienta, który nie posiada przy sobie ważnego biletu.
 7. Fotel kinowy należy zajmować zgodnie ze wskazanym na bilecie miejscem.
 8. Podczas seansów filmowych w Kinie „Słońce” zabrania się:
  1. dokonywania jakiejkolwiek rejestracji obrazu i dźwięku
   (Ustawa o prawach autorskich Dz.U. z 1994,Nr43,poz.170zdnia04.02.1994r.)
   – DZIAŁANIA TAKIE SĄ NIELEGALNE I BĘDĄ ZGŁASZANE NA POLICJĘ,
   a osoba dokonująca nagrania zostanie zatrzymana.
  2. korzystania z telefonów komórkowych
  3. spożywania alkoholu, palenia tytoniu oraz używania środków niedozwolonych prawem
  4. głośnego zachowania zakłócającego oglądanie filmu
  5. wprowadzania zwierząt
  6. wchodzenia na scenę, za kulisy, czy do pomieszczeń projekcyjnych
  7. dotykania i manipulowania przy ekranie, głośnikach, lampach i innych urządzeniach infrastruktury kinowej
 9. Klient, który zakupił bilet wcześniej, a przychodzi w stanie nietrzeźwym, nie będzie wpuszczony na salę kinową.
 10. Zabrania się wnoszenia na salę kinową artykułów spożywczych zakupionych poza bufetem kinowym.
 11. Po zakończeniu projekcji prosimy o pozostawienie na sali kinowej czystość.
 12. Wszelkie zniszczenia lub dokonane uszkodzenia będą zgłaszane na Policję.
 13. Za rzeczy pozostawione w Kinie „Słońce” nie ponosimy odpowiedzialności.

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE:

 1. Informacje o seansach filmowych i sposobie rezerwacji można uzyskać

w Wieruszowskim Domu Kultury (ul. Rynek 8/9) lub w kasie Kina „Słońce”

(ul. Mickiewicza 13).

 1. Bilety można nabywać:
  1. w kasie Kina „Słońce” – czynnej tylko w dni pracy kina, na godzinę przed pierwszym planowanym seansem, (do godz. 19.00) lub na godzinę przed końcem ostatniego seansu
  2. bilety na dowolnie wybrany seans filmowy można zakupić z kilkutygodniowym wyprzedzeniem w przedsprzedaży w kasie kina
  3. przez internetowy system sprzedaży biletów, portal dostępny jest na stronie kina; pl – zakładka „kup bilet”
 2. Rezerwacje biletów może dokonywać klient, z którym została zawarta umowa współpracy (dotyczy firm i instytucji przy zakupie biletów zbiorowych na cały rok kalendarzowy). Rezerwacji biletu można dokonać osobiście lub telefonicznie w kasie w trakcie pracy kina. W przypadku niewykupienia biletu rezerwacja wygasa AUTOMATYCZNIE na 15 min. przed rozpoczęciem seansu.
 3. Pracownik kasy może odmówić sprzedaży biletu wstępu w następujących szczególnych przypadkach:
  1. wykonanie usługi nie jest możliwe, pomimo wcześniejszej deklaracji repertuarowej, ze względu na brak wszystkich koniecznych elementów do jej wykonania spowodowanych niewłaściwym działaniem kontrahentów
  2. w przypadku, gdy klient jest w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających, posiada przy sobie przedmioty niebezpieczne lub swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu pozostałych klientów;
  3. osobie, która nie spełnia wymogu granicy wieku, od której dopuszcza się uczestniczenie w seansie filmowym, chyba że jest w towarzystwie opiekuna prawnego
  4. sił i zdarzeń losowych
 4. Zwrot biletów zakupionych w kasie Kina „Słońce” możliwy jest najpóźniej na 30 min. przed rozpoczęciem danego seansu, po okazaniu biletu wraz z paragonem fiskalnym. Nie ma możliwości zwrotu zakupionych biletów po rozpoczęciu danego seansu.
 5. Pracownik kasy ma prawo odmówić przyjęcia zwrotu wykupionych biletów wstępu oraz dokonania wypłaty kwoty należnej za niewykorzystane bilety w następujących przypadkach:
  1. klient po rozpoczęciu seansu filmowego chce zwrócić bilet z powodów niezależnych od Kina
  2. klient po częściowym udziale w seansie filmowym chce zwrócić bilet z przyczyn niezależnych od Kina
  3. klient wykupił bilet na 2 kolejne seanse, lecz podczas pierwszego nie stosował się do Regulaminu Kina „Słońce” i został wyproszony z budynku kina
 6. Na projekcje filmów obowiązują ceny biletów:

Bilet normalny: 17 zł, ulgowy: 14 zł, grupowy dla dzieci: 11 zł/os,
W każdy czwartek (Tani Czwartek): normalny: 15 zł, ulgowy: 12 zł
Karnet na 6 seansów filmowych: normalny – 85 zł, ulgowy – 70 zł

Bilety na Kartę Dużej Rodziny : normalny 15 zł, ulgowy:  12 zł

do nabycia tylko w kasie kina za okazaniem karty

 1. bilet ulgowy przysługuje:

– dzieciom i młodzieży szkolnej do ukończenia szkoły średniej,

– studentom do 26 roku życia,

– słuchaczom Wieruszowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku,

– emerytom i rencistom

– członkom rodziny 3+ za okazaniem ważnej Karty Dużej Rodziny

– osobom niepełnosprawnym – bilet ulgowy można wykupić tylko po okazaniu

stosownego dokumentu uprawniającego do ulgi.

 1. bilet grupowy przysługuje każdemu z uczestników grupy zorganizowanej liczącej minimum 20 osób,
 2. rezerwacje grupowe na seanse dodatkowe (minimum wymagane – 30 osób) przyjmuje Wiesława Opacka, kom. 604 753 733, tel. 62 7841080.
 3. bilet normalny przysługuje każdej osobie, nie kwalifikującej się do zakupu biletu ulgowego lub grupowego,
 4. karnet na 5 seansów filmowych – voucher (do nabycia w Wieruszowskim Domu Kultury) ważny jest 2 miesiące od daty zakupu. Przed seansem filmowym należy zgłosić się z voucherem do kasy Kina w celu wyboru miejsca na widowni, czego potwierdzeniem będzie osobny bilet. Posiadanie vouchera nie gwarantuje wejścia na seans filmowy w przypadku braku miejsc.

Ceny biletów na projekcje filmów w systemie cyfrowym mogą ulec zmianie na wyraźne żądanie dystrybutora filmu.

 1. Wejście na seans poza repertuarem (seanse dodatkowe) dla grup przedszkolnych i szkolnych – 1 opiekun na 15 osób wchodzi za darmo.
 2. Ograniczenia wiekowe dla poszczególnych seansów są sugerowane przez dystrybutora, lecz nie są obligatoryjne.
 3. Interpretacja Regulaminu leży w gestii osoby odpowiadającej za funkcjonowanie Kina „Słońce” – Wiesława Opacka oraz Dyrektora Wieruszowskiego Domu Kultury.
 4. Odwołania od Regulaminu należy kierować w formie pisemnej do Dyrektora Wieruszowskiego Domu Kultury.
 5. Wieruszowski Dom Kultury zastrzega, że Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie. Za termin wniesienia zmian w Regulaminie należy przyjąć termin opublikowania nowej wersji Regulaminu na stronie internetowej Kina. O wszelkich zmianach w regulaminie Kino Słońce będzie informować na stronie internetowej (www.kinoslonce.pl).