Deklaracja dostępności

Kino Słońce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Kino Słońce

Data publikacji strony internetowej: 2016-03-15. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-29.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Wiesława Opacka, w.opacka@wdkwieruszow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 627841080. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna.

 

  • Do budynku prowadzi jedno wejście.
  • Przed wejściem jest jeden stopień bez podjazdu dla wózków.
  • Budynek posiada dwie kondygnacje. Na parterze znajdują się: kasa kina i toalety.
  • Toalety nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.
  • Na piętro prowadzą strome schody szeroką klatką schodową bez windy, platformy czy pochylni.
  • Wyjście ewakuacyjne z sali projekcyjnej prowadzi wąską klatką schodową na podwórze OSP.
  • W obiekcie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu i online.
  • Brak pętli indukcyjnej.
  • Brak oznaczeń w alfabecie Brailla.
  • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem